Kraftsamling mot antiziganism

Senast uppdaterad: 2016-12-12

Folkbildningsrådet ser positivt på de rekommendationer som kommissionen lämnar till regeringen och stöder förslaget om att inrätta ett nationellt center för romska frågor.

Folkbildningsrådet instämmer i kommissionens slutsats om att det saknas styrning och kontinuitet i politik och initiativ från andra aktörer. Folkbildningsrådet delar kommissionens uppfattning att reell romsk delaktighet och inflytande måste säkerställas för att nå framgång i arbetet mot antiziganism.

Kommissionen konstaterar att kunskap om romers historia och förtrycket av romer är bristfällig. Romska barn befinner sig i en utsatt situation i skolan och Sverige kritiseras för detta av internationella övervakningsorgan. Folkbildningsrådet anser att utbildningsinsatser bör spela en viktig roll i det fortsatta arbetet mot antiziganism. Folkbildningen har med sitt uppdrag att stärka och utveckla demokratin lång erfarenhet av och god kompetens att arbeta med kunskap som samhällsförändrande kraft. En av landets folkhögskolor har romsk profil och bedriver utbildningsverksamhet av och med romer. Studieförbund och folkhögskolor är enligt Folkbildningsrådets mening en viktig kraft som i större utsträckning skulle kunna användas i arbetet mot antiziganism.

Kommissionen påpekar att det råder en allvarlig och befogad förtroendebrist för myndigheter bland romer. Studieförbund och folkhögskolor har stor erfarenhet av att verka i fältet mellan det offentliga och det civila samhället. I det kommande arbetet med att stärka det romska civila samhället och bygga förtroende till myndighetsvärlden kan folkbildningen vara ett verktyg.

Relaterade dokument