Palett för ett stärkt civilsamhälle

Senast uppdaterad: 2016-07-11

Folkbildningsrådet välkomnar betänkandet och konstaterar att det är angeläget att verka för en förbättrad samverkan mellan det civila samhällets organisationer och den offentliga sektorn, på kommunal, regional och statlig nivå, för att möta de olika utmaningar som samhället står inför idag.

Det är viktigt att söka lösningar på hur samverkan kan ske med bibehållen respekt för civilsamhällets integritet och sektorernas olika förutsättningar. Fokus behöver läggas såväl på röstbärarrollen som på en utförarroll. Folkhögskolor och studieförbund har stor erfarenhet av att verka i fältet mellan det offentliga och det civila samhället, i kraft av det förtroende som ligger i det offentliga stödet till en fri och frivillig folkbildning och i kraft av organisationernas djupa förankring i civilsamhället genom huvudmän, medlemsorganisationer och andra samverkansparter.