Tolkningstjänst för vardagstolkning

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på rubricerad departementsskrivelse.

Frågan om tolktjänst har utretts tidigare. Tolktjänstutredningen lämnade i december 2011 sitt betänkande En samlad tolktjänst, SOU 2011:83, till vilken Folkbildningsrådet lämnade underlag.

Parallellt med att rubricerad departementsskrivelse lämnas utreder Västra Götalands läns landsting, på regeringens uppdrag, förutsättningarna för nationell tolktjänst för döva och hörselskadade. Denna utredning ska redovisa sitt arbete senast den 15 februari 2017.

Folkbildningsrådet ser arbetsgruppens förslag som ett steg att komma vidare i frågan och vill särskilt påtala vikten av att brukarnas synpunkter tas tillvara i det vidare utredningsarbetet.

Folkbildningsrådet anser att

  • En lag om tolktjänst för vardagstolkning bör införas men tar nu inte ställning till om ansvaret ska vara regionalt eller nationellt.
  • Begreppet vardagstolkning bör förtydligas i lagen.
  • Det finns behov av att definiera av vad som ingår i tolktjänst.