EU på hemmaplan

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Folkbildningsrådet lämnar här synpunkter på rubricerat betänkande.

Sammanfattning

     Folkbildningsrådet instämmer i bedömningen att kunskapen om EU och sambandet mellan EU-beslut och svensk politik behöver höjas på bred front i det svenska samhället.  

     Studieförbunden och folkhögskolorna finns i hela landet och kan möta och fördjupa människors samhällsintresse i sin folkbildningsverksamhet. Vi anser att en satsning på kompetenshöjning av folkbildningens pedagoger och rektorer/verksamhetsledare är motiverad i likhet med den föreslagna satsningen på lärare och skolledare inom det formella skolväsendet.

     Folkbildningsrådet välkomnar ambitionen att tidigarelägga och förstärka samrådet med civilsamhällets organisationer. Samrådsformerna bör vara inkluderande och vi ser därför positivt på förslag om EU-beredningsgrupper och e-samråd. Samråd bör även kunna gälla principiellt viktiga frågor inom politikområden där EU inte har lagstiftningskompetens, som utbildningspolitiken. Vidare bör myndigheternas samrådsansvar tydliggöras.

     Regeringen och myndigheterna, samt även kommuner och landsting/regioner, behöver förbättra den reella tillgången till EU-relevant information utformad utifrån ett medborgarperspektiv.