Förslag till skrivelsen Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Senast uppdaterad: 2016-06-27

Folkbildningsrådet lämnar här synpunkter på rubricerad skrivelse. Vi fokuserar på folkbildningens och vuxenutbildningens roll i utvecklings-samarbetet i relation till genomförandet av målen i Agenda 2030.

Folkbildningsrådet

  • Välkomnar utgångspunkten att knyta det svenska utvecklingssamarbetet samt Sveriges politik för global utveckling (PGU) till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vi välkomnar också att Sverige har ambitionen att spela en ledande roll i det arbetet.
  • Ställer sig bakom de fem perspektiv som föreslås genomsyra de tematiska inriktningarna i det svenska utvecklingssamarbetet.
  • Framhåller betydelsen av att vuxnas rätt till lärande samt utveckling av strukturer och institutioner för folkbildning och vuxenutbildning prioriteras i det svenska utvecklingssamarbetet och att detta perspektiv speglas i policyramverket, vilket inte är fallet i föreliggande förslag.
  • Uppmanar regeringen att agera för att Sverige tar en internationell ledarroll i FN, EU och på nordisk nivå för att höja ambitionsnivån när det gäller folkbildningens och vuxenutbildningens roll för att förverkliga relevanta mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling och UNESCO:s rekommendationer för vuxnas lärande.
  • Betonar vikten av att stärka de svenska folkbildningsorganisationernas roll i det svenska utvecklingssamarbetet och i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling – både för insatser i Sverige och i andra länder. En strategisk satsning på breddad och förstärkt kompetens och kapacitet i folkhögskolorna och studieförbunden föreslås i det syftet.