Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke

Senast uppdaterad: 2016-02-29

Folkbildningsrådet lämnar här synpunkter och kommentarer på de delar av slutbetänkandet som berör folkbildningen.

Sammanfattning
Folkbildningsrådet
– ställer sig bakom den allmänna utgångspunkten för utredningen att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet, att förbättra tillgången till yrkesutbildning och att stärka samverkan med arbetsmarknaden.
– anser att det är angeläget att utveckla värdegrundsarbetet i alla utbildningsformer, inom gymnasieskolan som föreslås liksom inom folkbildningen, för att stimulera fria yrkes- och utbildningsval oberoende av kön, härkomst eller andra faktorer.  
– stöder förslaget om att inrätta ett nationellt råd för yrkesutbildning (5.3.1). Mot bakgrund av rådets karaktär av strategiskt samrådsorgan mellan utbildning och arbetsliv i frågor om kompetensförsörjning är det motiverat att folkbildningen är representerad i det nationella rådet genom Folkbildningsrådet.