Samordning, ansvar och kommunikation – vägar till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Folkbildningsrådet har tagit del av slutbetänkandet från utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar.

Folkbildningsrådet har uppfattat att utredningen inte har omprövat det ställningstagande avseenden folkhögskolan som huvudman för mellanåret som gjordes i kapitel 8.5.1 i delbetänkande SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45). Ett ställningstagande som såväl Folkbildningsrådet som Specialpedagogiska skolmyndigheten avvisade i sitt remissvar över delbetänkandet.

Mellanåret för svårt synskadade är en kompletterande utbildningsinsats som elevens hemkommun har ansvar för. Det är och bör fortsatt vara en förberedelse för studier inom gymnasieskolan.

Folkbildningsrådet hänvisar till tidigare inlämnat remissvar på delbetänkandet och upprepar här kort våra synpunkter. Folkbildningsrådet:

  • Avvisar förslaget till ändring av förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, som innebär att mellanåret för svårt synskadade ska bli en reguljär folkhögskolekurs.
  • Anser att den berörda utbildningen också fortsättningsvis ska ges inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram, på uppdrag av hemkommunen.
  • Anser att skollagen bör tillföras en bestämmelse som innebär att en kommun kan uppdra åt en folkhögskola att genomföra ett introduktionsprogram när särskilda skäl föreligger. 

Relaterade dokument