Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande (Ds 2016:7)

Senast uppdaterad: 2016-06-27

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på rubricerad promemoria.

Folkbildningsrådet ser stora fördelar med förslaget att alla asylsökande tilldelas samordningsnummer genom Migrationsverkets försorg och att  samordningsnumret ska stå på LMA-kortet.

I promemorian föreslås detta gälla från och med den 1 juli 2017. I Folkbildningsrådets perspektiv vore det önskvärt om ändringen kunde komma till stånd redan den 1 januari 2017.

För att redovisa verksamhet med asylsökande och vissa nyanlända enligt regeringens riktlinjer registrerar för närvarande studieförbunden deltagares LMA-nummer, samordningsnummer eller personnummer i de administrativa systemen.  Detsamma kommer folkhögskolorna att göra från hösten 2016.

Om alla asylsökande tilldelas samordningsnummer genom Migrationsverkets försorg och samordningsnumret kommer att stå på LMA-kortet minskas risk för fel- eller dubbelrapportering eftersom samordningsnummer är unika. Detta gäller både studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet med asylsökande.

Vidare skapas möjlighet att längre fram få säker statistik i verksamhet med asylsökande.