Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

Senast uppdaterad: 2018-10-19

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på Läsdelegationens utredning Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). Folkbildningsrådet lämnar endast synpunkter på de förslag och bedömningar som påverkar folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet välkomnar Läsdelegationens omfattande förslag för att stärka läsningen hos barn och unga vuxna, och delar delegationens syn att läsfrämjande är ett ansvar för hela samhället. Såväl studieförbund som folkhögskolor har en lång tradition av att arbeta med läsfrämjande insatser genom bokcirklar, möten med författare, skrivarkurser och högläsning, för att nämna några exempel.

Delegationens förslag och bedömningarna under avsnitten 9.2.1 Föräldrar och andra vuxna som läsande förebilder och 9.3 Vikten av vuxnas läsning lägger tillsammans en stark grund för vuxna som läsande förebilder för barn och som läsare för sin egen skull.

Relaterade dokument