Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Senast uppdaterad: 2018-07-09

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på rubricerad skrivelse. Folkbildningsrådet lämnar endast kommentarer på förslag till ändringar som påverkar folkhögskolan.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet ser positivt på viljan och ambitionen att främja och bredda rekryteringen till högskolan genom att pröva olika former av övergångar. Folkbildningsrådet förutsätter att högskolorna i stor utsträckning fortsätter samverka med folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning som ger studier på gymnasienivå och som fortsatt bör vara den huvudsakliga vägen för att nå behörighet till högskolan.
  • Folkbildningsrådet vill betona vikten av ökat samarbete mellan högskolor och folkhögskolor för att bredda rekryteringen.
  • Folkhögskolorna bidrar med studerande som fullgjort behörighetsgivande studier på ordinarie allmän kurs på folkhögskola. Utökade kontakter mellan högskolor och folkhögskolor i studievägledande och introducerande syfte är efterlängtat.
  • Folkhögskolorna bidrar också med studerande som fått behörighet från koncentrerade naturvetenskapliga studier i allmän kurs som motsvarar basåret. Tio folkhögskolor ger idag allmän kurs med ett koncentrerat innehåll som motsvarar basåret. Folkhögskolan med sin pedagogik i en sammanhållen kurs är ett bra alternativ för många studerande med skiftande erfarenheter och bakgrund. Folkhögskolan kombinerar komplettering av både grundläggande och särskild behörighet i dessa kurser. Folkbildningsrådet förutsätter att det kan fortsätta.
  • Folkhögskolor medverkar i den samverkan mellan högskolor och folkhögskolor som är möjlig inom Collegeutbildningens ram d.v.s. en samverkan som idag fungerar i Värmland mellan folkhögskolorna och Karlstads universitet. Folkbildningsrådet ser gärna att den samverkan sprids till fler folkhögskolor och högskolor/universitet. Folkhögskolan måste nämnas vid namn i förordningens §12 som ett alternativ jämte kommunal vuxenutbildning. Det räcker inte med orden ”eller motsvarande”.
  • Folkbildningsrådet vill dock påpeka att det finns ett behov av att inom Collegeutbildningens ram skapa möjligheter till mer flexibla kombinationer mellan behörighetsgivande studier på folkhögskola och högskoleintroducerande studier på högskolan. Det måste finnas möjlighet att förlänga de behörighetsgivande studierna på folkhögskola till att sammanlagt motsvara ett läsår på heltid (§4 och §12) så att en större målgrupp kan nås som kan få grundläggande behörighet inom ramen för den samlade Collegeutbildningen.
  • Folkbildningsrådet vill också uppmärksamma att studiestödet har ett regelverk som motverkar rekrytering till Collegeutbildning. De studerande som är under 20 år och läser behörighetsgivande kurs på gymnasienivå har inte åldern inne för att kunna söka studiemedel. De får istället studiehjälp. Men studiebidraget inom studiehjälpen ges bara för heltidsstudier. Collegeutbildningens behörighetsgivande del på halvtid berättigar alltså inte till studiestöd för de som är under 20 år.