Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Senast uppdaterad: 2018-12-03

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65).

Folkbildningsrådet konstaterar att utredningen inte tar ställning till frågan om Säkerhetspolisens möjligheter att lämna ut uppgifter om enskilda som söker statliga bidrag till Folkbildningsrådet. Utredningen anser att det vore lämpligt att sekretessfrågan utreds i samband med Demokrativillkorsutredningens arbete eller efter det att det arbetet avslutats.

Vi konstaterar att det är mycket svårt för Folkbildningsrådet att utan samverkan med Säkerhetspolisen bedöma om en verksamhet har någon koppling till terrorism, och delar utredningens bedömning av att frågan om hur bidragsgivande myndigheter kan följa upp att statsbidrag inte används för sådana ändamål behöver utredas vidare.

Relaterade dokument