Känsliga personuppgifter folkhögskola

Senast uppdaterad: 2018-10-08

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna remissyttrande på promemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Sammanfattning

Folkbildningsrådets yttrande är avgränsat till frågor som rör deltagare i folkhögskolan. Med detta som utgångspunkt lämnar Folkbildningsrådet följande yttrande.

  • Folkbildningsrådet tillstyrker den föreslagna ändringen i förordningen (2001:11) om den officiella statistiken. Folkbildningsrådet tillstyrker även att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2019.
  • Folkbildningsrådet ser positivt på att SCB ges stöd för att kunna samla in uppgifter om förekomsten av olika funktionsnedsättningar bland folkhögskoledeltagare och delar den bedömning som utbildningsdepartementet gör att samhällsintresset av att denna statistik kan tas fram överväger den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som en behandling av uppgifterna kan innebära.
  • Folkbildningsrådet vill avslutningsvis framhålla att det för Folkbildningsrådets verksamhet är viktigt att SCB ger Folkbildningsrådet tillgång till de insamlade uppgifterna om förekomsten av olika funktionsnedsättningar bland folkhögskoledeltagare, såväl avidentifierade uppgifter på individnivå som uppgifter på aggregerad nivå.

Relaterade dokument