Långsiktigt stöd till det civila samhället

Senast uppdaterad: 2018-10-16

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på departementsskrivelsen Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället. Folkbildningsrådet ställer sig bakom promemorians bedömningar.

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Folkbildningsrådet är en ideell organisation med förvaltningsuppgifter överlämnade från Utbildningsdepartementet. Att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor är en av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter. Statsbidragets storlek anges varje år i regeringens budgetproposition.

Folkbildningsrådets årliga fördelning av statsbidraget innebär ett långsiktigt och förutsägbart stöd till studieförbund och folkhögskolor. För att få rätt till bidrag måste verksamheten bidra till att uppfylla statens syften med stadsbidraget. Folkhögskolor och studieförbund behöver även leva upp till en rad villkor för att få del av anslaget. Bidragsvillkor och fördelningskriterier är tydliga och kommunicerade och följs upp på ett systematiskt sätt. Uppföljningen sker i huvudsak digitalt.

Drygt 80 procent av bidraget utgörs av ett så kallat verksamhetsbidrag som beräknas i relation till studieförbundets eller folkhögskolans verksamhet tidigare år. Övriga delar utgörs av ett organisationsbidrag samt bidrag till deltagare med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt språkligt stöd. Principer för återtag och omfördelning av fördelade medel är fastställda.

Med stöd i Folkbildningsrådets erfarenheter av bidragsfördelning till studieförbund och folkhögskolor ställer sig Folkbildningsrådet bakom promemorians bedömningar.

Relaterade dokument