Mottagandeutredningen

Senast uppdaterad: 2018-11-12

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna remissyttrande på betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) samt den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.

Folkbildningsrådet lämnar endast kommentarer på förslag som påverkar folkhögskolor och studieförbund i deras folkbildningsverksamheter riktade till asylsökande. Eftersom merparten av folkbildningens aktörer är en del av det civila samhället, kommenterar Folkbildningsrådet även förslag som berör det civila samhällets organisationer i stort.

Sammanfattning

 • Folkbildningsrådet delar utredningens uppfattning att folkbildningens verksamheter med asylsökande har varit framgångsrika i att erbjuda verksamheter och att uppfylla syftet om en meningsfull väntan.
 • Folkbildningsrådet anser att den tillfälliga insatsen med folkbildningsverksamheter för asylsökande bör permanentas, även vid beslut om huvudförslaget att kommunen får ansvar för mottagandet. Det ger bättre förutsättningar att ta tillvara folkbildningens kapacitet, minska administrationen och öka likvärdighet och flexibilitet över landet. Kommunernas uppdrag bör då vara att informera asylsökande om var de kan delta i sådana verksamheter och att samordna dem med övriga insatser.
 • Folkbildningsrådet menar att folkbildningens uppdrag även fortsatt bör vara bredare än enbart svenskundervisning och verksamheten bör kunna erbjudas så tidigt som möjligt.
 • Folkbildningsrådet befarar att avgränsningar av målgruppen för insatser baserat på olika typer av status och boende kan försvåra rekrytering till och uppföljning av verksamheterna och ställer sig även tveksam till att deltagare inte ska kunna delta i insatser under tiden för överklagan.
 • Folkbildningsrådets erfarenhet från uppföljningen av verksamheten med asylsökande gör att vi menar att krav på motprestation måste vägas mot individens förutsättningar.
 • Folkbildningsrådet uppmärksammar att det kan krävas en författningsändring om den som väntar längre än sex månader ska erbjudas yrkesinriktad utbildning, genom studiecirklar eller folkhögskolor.
 • Folkbildningsrådet välkomnar förslaget om dialog avseende behovet av försäkringsskydd i offentligt anordnad verksamhet.
 • Folkbildningsrådet anser att förslagen om att Migrationsverket ska samverka med det civila samhällets organisationer kring verksamheter på ankomst- eller mottagandecenter inte är tillräckligt belysta och frågan behöver utredas ytterligare.
 • Folkbildningsrådets erfarenhet är att ambitionsnivån 40 timmar kan vara för låg för att skapa förutsättningar för en meningsfull väntan och förberedelse för etablering och att omfattningen istället måste kunna utgå från individernas varierande förutsättningar och väntetidens längd.
 • Folkbildningsrådet instämmer i det alternativa förslaget att permanenta statsbidraget för särskilda folkbildningsinsatser med asylsökande.
 • Folkbildningsrådet kan se fördelar med att Migrationsverket får ansvaret att informera om vilka aktörer som erbjuder undervisning i svenska, eftersom de redan föreslås få samverkansuppdrag med det civila samhället. Även de asylsökande som väljer att bo i eget boende bör, i likhet med idag, få information om vilka aktörer som erbjuder undervisning i svenska.
 • Folkbildningsrådet saknar och efterfrågar att konsekvensanalyser även görs för folkbildningens aktörer samt det civila samhället i sin helhet.

Relaterade dokument