Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Senast uppdaterad: 2018-08-24

Yttrande angående delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:09).

Sammanfattning

Folkbildningsrådet stöder förslagen om möjlighet till deltidssjukskrivning inom studiemedelssystemet och kortare karenstid för rätt till avskrivning av studielån

Folkbildningsrådet delar utredningens uppfattning att det behövs förtydligande av ansvar för rehabiliteringsinsatser och stöder förslaget att tillsynsansvaret bibehålls hos Arbetsmiljöverket

Folkbildningsrådet anser att utredningens förslag att systemets trygghetsförmåner endast faller ut om den studerande lider skada under sin sjukdom genom uteblivna studieresultat är rimligt. Det är även rimligt att en tidsgräns sätts för rätt till studiemedel under sjukdom.

Relaterade dokument