Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system

Senast uppdaterad: 2018-02-01

Folkbildningsrådet har inget att invända mot de föreslagna ändringarna i promemorian men lämnar kompletterande synpunkter och förslag.

Sammanfattning

Fram till 2016 har svenska studerande kunnat studera med svenskt studiestöd på folkhögskola i annat nordiskt land. Studiestödsförordningen anger att studiemedel får lämnas för studier utomlands om motsvarande utbildning ger rätt till studiemedel i Sverige. Denna regel har gällt under lång tid och varit viktig för att bibehålla och utveckla utbytet mellan de nordiska länderna och stämmer bra med intentionen att ge de allra flesta ekonomiska möjligheter att studera både i Sverige och utomlands.

CSN beslöt 2016 att inte längre godkänna studier på folkhögskola i Norge eller Danmark på grund av föreskrifterna, 12 kap. 2 §, som anger att för att studiemedel ska kunna lämnas för utlandsstudier måste en studerande

  1. ha antagits till den utbildning som ansökan avser, och
  2. ha möjlighet att tentera eller avlägga examen för de kurser som ansökan avser.  

Att ”ha möjlighet att tentera eller avlägga examen för de kurser som ansökan avser” är ord som stämmer dåligt med folkhögskolemodellen och därmed avslår numera CSN ansökningar om studiemedel för svenska studerande som söker till norska eller danska folkhögskolor.

Folkbildningsrådet anser därför att CSN:s föreskrifter måste ändras så att ”tentera eller avlägga examen” även innebär ”fullgöra folkhögskolekurser” vilket då innebär att föreskrifterna ligger i linje med studiestöds-förordningens intentioner att studiemedel får lämnas för studier utomlands om motsvarande utbildning ger rätt till studiemedel i Sverige. Det är fullt rimligt att kurser som i form och upplägg motsvarar den svenska utbildningsformen folkhögskola i andra länder ska accepteras för studiemedel.