Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

Senast uppdaterad: 2018-12-14

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna remissyttrande på promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd.

Folkbildningsrådet lämnar endast kommenterar på de delar som påverkar folkhögskolan.

Folkbildningsrådet välkomnar utredningens förslag

Folkbildningsrådet vill betona vikten av att erbjuda vägledningssamtal som stöd för alla studerande. Inte minst för de som studerar med studiestartsstöd. Folkbildningsrådet ser det som en förutsättning för att de studerande ska fullfölja studierna och nå sina mål, och välkomnar därför utredningens förslag.

Behov av att kommuner och folkhögskolor samarbetar

Folkbildningsrådet ser behov av ett förstärkt samarbete mellan kommunerna och folkhögskolorna, både vad gäller rekryteringen till studier med studiestartsstöd och vad gäller uppföljningen av desamma. Detta förslag förutsätter att folkhögskolan och kommunen kommer överens om

  • vem som ansvarar för uppföljningssamtalen
  • vem som ska utföra samtalen
  • vad samtalen ska innehålla
  • när samtalen ska genomföras.

Relaterade dokument