Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 2018-02-19

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna yttrande på rubricerad lagrådsremiss och lämnar endast kommentarer på förslag till ändringar som påverkar folkhögskolan.

Sammanfattning

Lagrådsremissen omfattar förslag till ändringar i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. I båda dessa lagar anges genomgående samma grund för uppehållstillstånd.

Folkbildningsrådet har i uppdrag att bevaka utbildningsformen folkhögskola och vet vilket starkt alternativ folkhögskolan är och kan vara för nyanlända unga vuxna. Folkbildningsrådet ställer sig därför kritisk till att folkhögskolan inte ens benämns i lagtexten och föreslår därför följande lydelser:

a. studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning på folkhögskola, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna,

b. studerar på en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller på en annan motsvarande utbildning på folkhögskola,

c. studerar heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna eller på en annan motsvarande utbildning på folkhögskola.