Agenda 2030

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar Folkbildningsrådet följande yttrande.

En sammanfattning av Folkbildningsrådets ställningstaganden

 

  • Folkbildningsrådet ställer sig positiv till betänkandets samlade förslag. Folkbildningsrådet anser att folkbildningen spelar och fortsatt kan spela en viktig roll i förverkligandet av betänkandets tre huvudteman och ambitioner.
  • Folkbildningsrådet delar uppfattningen att det civila samhällets delaktighet och engagemang är en förutsättning för genomförandet av Agenda 2030. Studieförbund och folkhögskolor har unika möjligheter att bidra med folkbildning om Agenda 2030.
  • Folkbildningsrådet anser att definitionen av folkbildning i kapitel 15.2 Kommunikation till grund för folkbildning om Agenda 2030 särskilt bör förtydligas.
  • Folkbildningsrådet stödjer förslaget om en Agenda 2030-kommitté. Folkbildningsrådet anser att folkbildningen bör vara representerad i en sådan kommitté.
  • Folkbildningsrådet bejakar förslaget om ett globalt partnerskap men vill att också folkbildningen lyfts fram och prioriteras som en del av Sveriges internationella engagemang och biståndspolicy.

Remissvaret i pdf