Att förstå och bli förstådd

Senast uppdaterad: 2019-05-21

Remissvar på betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar Folkbildningsrådet följande yttrande.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet tillstyrker förslagen om att utöka antal platser på tolkutbildningar, satsa resurser på valideringar av och fortbildningsinsatser för tolkar samt på tolklärarutbildningar inom folkbildningen.
  • Folkbildningsrådet tillstyrker förslaget att tolkar som gått eller validerats mot tolkutbildning inom folkbildningen ska kunna få auktorisation genom att genomföra ett kunskapsprov.
  • Folkbildningsrådet tillstyrker förslaget att inrätta ett råd för tolk- och översättarfrågor vid Kammarkollegiet, där Folkbildningsrådet bör ingå.
  • Folkbildningsrådet anser att folkbildningen är en kostnadseffektiv aktör för tolkfrågor.
  • Folkbildningsrådet ser positivt på om det inom folkbildningen kan anordnas tolkutbildningar i de nationella minoritetsspråken och i mindre frekventa språk.
  • Folkbildningsrådet anser att det är önskvärt med enhetlig reglering för alla tolkar, oavsett om tolkspråket är ett talat språk eller teckenspråk.

Relaterade dokument