En arvsfond i takt med tiden

Senast uppdaterad: 2019-02-25

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet tillstyrker förslaget om att det nuvarande kriteriet att stöd ur fonden kan lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande ändras på så sätt att nyskapande utgår.
  • Folkbildningsrådet anser att det är önskvärt med ett tydligt helhetsperspektiv på hela det statliga stödet till civilsamhället. Ett demokrativillkor för arvsfondens stödgivning bör därför i vart fall inte införas innan den pågående utredningen om demokrativillkoren i statlig bidragsgivning har färdigställts och remissbehandlats.

Remissvaret i pdf

Relaterad information