KLIVA:s delbetänkande På väg

Senast uppdaterad: 2019-10-22

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på över KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV). Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen. Med detta som utgångspunkt lämnar Folkbildningsrådet följande yttrande.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet anser att det är angeläget att tydliggöra att begreppet folkhögskola endast avser statsbidragsberättigad folkhögskola.
  • Folkbildningsrådet anser att en sammanhållen utbildning för nyanlända ska kunna tillhandahållas genom utbildning vid folkhögskola.
  • Folkbildningsrådet anser att Arbetsförmedlingen i arbetet med utbildningsplikten bör jämställa såväl etableringskurs som studiemotiverande folkhögskolekurs med annan reguljär utbildning.

Relaterade dokument