Nationell biblioteksstrategi

Senast uppdaterad: 2019-10-16

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet välkomnar beslutet att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Syftet att stärka och utveckla biblioteksväsendet i hela landet harmonierar väl med målet för folkbildningspolitiken ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”.

Ett av syftena med statens stöd till folkbildningen är att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla och stärka demokratin. Ett annat syfte är att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Mot bakgrund av folkbildningens uppdrag beklagar Folkbildningsrådet att man i förslaget till nationell biblioteksstrategi inte gör någon tydlig koppling till studieförbund och folkhögskolor som en resurs vid genomförandet av strategin.

Remissvaret i pdf