Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Senast uppdaterad: 2019-12-02

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet är enig med utredningen om att funktionshinderpolitiken ska knytas nära perspektiv om demokratisk delaktighet på likvärdiga villkor för alla. Det är glädjande att utredningen uppmärksammar folkbildningen som en viktig aktör för demokratisk delaktighet.
  • Det är positivt att utredningen föreslår att Folkbildningsrådet inom området Utbildning och livslångt lärandes, tillsammans med andra relevanta aktörer och samordnat av Skolverket,ska ha särskilt ansvar. Folkbildningsrådet välkomnar det särskilda ansvaret och betonar att det är av vikt att folkhögskolans särart beaktas genomgående i arbetet, från framtagande av indikatorer till uppföljning.
  • Folkbildningsrådet konstaterar att folkbildningen står för ett betydande bidrag för att skapa delaktighet och lika möjligheter inom fler samhällsområden, i synnerhet Arbete och försörjning och Kultur. Vi beklagar att utredningen inte belyser folkbildningens betydelse på dessa områden.

Remissvaret i pdf

Relaterad information