Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevens kunskaper

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Betygsutredningens betänkande Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevens kunskaper. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådet har inga invändningar mot författningsförslagen.

Remissvaret i pdf