En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådet har inga invändningar mot författningsförslagen om att kommuner ska kunna placera grundskole- och grundsärskoleelever på resursskolor. Folkbildningsrådet vill i sammanhanget dock framhålla att utbildningsformen folkhögskola är en viktig kompensatorisk del i det svenska utbildningslandskapet.

Ladda ner remissvaret i pdf