Idéburen välfärd

Senast uppdaterad: 2020-07-02

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56).

Sammanfattning

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag avseende att:

  • en definition av idéburna aktörer inom välfärd tas fram,
  • idéburna aktörer ges ökade möjligheter att delta i utförandet av offentligt finansierade välfärdstjänster,
  • ett särskilt register för idéburna aktörer som bedriver offentligt finansierad välfärd inrättas,
  • en definition av idéburna aktörer i välfärden inte ska vara knuten till en särskild associationsform,
  • det i LOU införs en möjlighet att reservera kontrakt till idéburna aktörer.

Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning av kriterier för idéburet offentligt partnerskap (IOP) men tar inte ställning till om IOP bör regleras i lag.

Folkbildningsrådet avstyrker utredningens förslag att folkbildning som anordnas av folkhögskolor och studieförbund inkluderas i begreppet välfärd.

Ladda ner remissvaret i pdf