Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen

Senast uppdaterad: 2020-11-30

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet har inga synpunkter på förslagen som innebär en ökad möjlighet för kommunerna att vara en aktör inom den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Folkbildningsrådet förutsätter att en ökad aktivitet från kommunernas sida inte negativt påverkar omfattning av och innehåll i det samarbete kring arbetsmarknadspolitiska insatser som sedan 2010 har reglerats i avtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har i hemställan till Arbetsmarknadsdepartementet framfört att ändringar behövs i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och i förordningen (2000:634) om förberedande insatser inom arbetsmarknadspolitiska program.

Folkbildningsrådet anser att tiden för nyanlända att delta i etableringsprogrammet ska utökas från två till fem år.

Ladda ner remissvaret i pdf