Statistik om studieförbundens deltagare -ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

Senast uppdaterad: 2020-04-20

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian om statistik om studieförbundens deltagare -ansvaret och personuppgiftsbehandlingen.

Folkbildningsrådet tillstyrker att

  • Statistikansvaret för officiell statistik över studieförbunden ska föras över från Myndigheten för kulturanalys till SCB.
  • SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.
  • Författningsändringen ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Remissvaret i pdf