Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Senast uppdaterad: 2020-06-22

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutbetänkande.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet:

  • Har inget att erinra avseende definitionen av validering.
  • Ställer sig tveksam till behovet av den föreslagna valideringsförordningen.
  • Anser att en övergripande nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande bör tas fram samt att folkbildningen bör vara företrädd i det råd som föreslås följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsorådet på nationell och regional nivå.

Remissvaret i pdf