Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet:

  • Ser mycket positivt på att Region Stockholm nu tar fram en Folkbildningsstrategi och så tydligt ser folkhögskolor och studieförbund som en resurs för att förverkliga den övergripande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
  • Konstaterar att strategin tar sin utgångspunkt i och konkretiserar statens syften med stödet till folkbildningen.
  • Delar bedömningen om behov av uppföljning för att säkerställa att prioriteringar i inriktningsområdena genomförs och får önskad effekt.
  • Uppfattar att den modell för förstärkt dialog och ökad kunskap i befintliga och nya forum som har utarbetas kommer att vara ett viktigt redskap i genomförandet av folkbildningsstrategin.

Remissvaret i pdf