Förslag om nationell samordning av undervisning i nationella minoritetsspråk

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Skolverket har bett Folkbildningsrådet att inkomma med synpunkter på hur en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk inom skolväsendet kan organiseras så att undervisningen i språken stärks.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Folkbildningsrådet ser inte behov av att ingå i en nationell samordning för att stärka undervisning i språken. Begreppet undervisning är främmande i studieförbundens verksamhet. Undervisning i folkhögskolorna styrs inte av nationellt bindande kursplaner, vilket utvecklas under rubriken Folkhögskolan som utbildningsform nedan.

En nationell samordning om undervisning i nationella minoritetsspråk inom folkbildningen skulle i stället kunna formas genom nätverket eller liknande med de folkhögskolor som bedriver verksamhet med nationella minoriteter. Folkbildningsrådet skulle kunna undersöka intresset för ett sådant utvecklingsarbete.

Remissvaret i pdf