Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Institutets för språk och fornminnens förslag om handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Folkbildningsrådet ställer sig bakom förslagen att:

  • Folkbildningsrådet bör regelbundet samla relevant information om det kursutbud inom folkbildningen som har koppling till de nationella minoritetsspråken. Informationen bör vara en del av den portal som föreslås.
  • Regeringen inrättar riktade anslag som Folkbildningsrådet delar ut till studieförbund och folkhögskolor för att erbjuda språkkurser i de nationella minoritetsspråken.

Ladda ner remissvaret i pdf