Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådet delar bedömningen att det finns behov av kartläggning för att få en närmare bild av verksamhet i folkhögskolor och studieförbund som medverkar till att bevara de samiska språken

Ladda ner remissvaret i pdf