Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

Senast uppdaterad: 2021-11-09

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet.

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har
betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag att det ska införas en ny lag om behandling av personuppgifter i ärenden om stöd till det civila samhället.
  • Folkbildningsrådet anser att det måste finnas en trygghet för studieförbunden och folkhögskolorna i att de har rätt lagstöd i att hantera personuppgifterna och hur de ska beakta proportionalitet och enskildas integritet i hanteringen av känsliga uppgifter.
  • Folkbildningsrådet gör bedömningen att vi inte omfattas av frågan om revisorsgranskning samt att det därmed inte aktuellt att bestämmelse om revisorsgranskning tas in i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ladda ner remissvaret i pdf