Samverkande krafter – stärkt kvalitet och likvärdighet för elever med svenska som andraspråk

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Folkbildningsrådet har lämnat synpunkter på ett betänkande från KLIVA-utredningen: Samverkande krafter – stärkt kvalitet och likvärdighet för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66).

Sammanfattning

Folkbildningsrådet konstaterar att folkhögskolans uppdrag är oförändrat.

I sin konsekvensanalys gör utredaren bedömningen att utredningens förslag inte får några konsekvenser för folkhögskolorna.

Folkbildningsrådet har inga synpunkter på bedömningar och förslag som inte berör folkhögskolorna men vill lämna information om folkhögskolans verksamhet för utrikes födda deltagare.

Remissvaret i pdf