Utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Senast uppdaterad: 2021-03-09

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier.

Folkbildningsrådet avgränsar sitt yttrande till frågor som påverkar folkhögskolan. Folkbildningsrådet vidhåller de synpunkter som tidigare framförts avseende att folkhögskolan tydligare bör framgå av lagtexten om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Remissvaret i pdf