Vissa statliga insatser på musikområdet

Senast uppdaterad: 2021-07-16

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemorian Vissa statliga insatser på musikområdet (DS:2021:11).

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet ställer sig bakom förslagen att:

  • Musikplattformen avvecklas och en främjande funktion för musikområdet inrättas inom Statens kulturråd.
  • Uppgift att fördela bidrag till musiklivet inordnas i Statens kulturråd.

Ladda ner remissvaret i pdf