Studieförbunden - ansvar och samverkan

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Vem kan vara mottagare av statsbidrag till folkbildningsverksamhet?

Svar

De studieförbund och folkhögskolor som, efter ansökan och prövning, har godkänts av Folkbildningsrådet som bidragsmottagare kan erhålla statsbidrag till folkbildningsverksamhet.

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Vad menas med det?

Svar

Kommersiell verksamhet är en verksamhet som omsätter pengar och bedrivs i vinstsyfte med avsikt att ge intäkter. Statsbidraget ska användas till verksamhet som har den inriktning som anges i Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 1 §.

Vilket ansvar har ett studieförbund för sin verksamhet?

Svar

Studieförbundet har fullt ansvar för att den verksamhet som finansieras med, och rapporteras som underlag för, statsbidrag stämmer överens med statens mål och syften med bidraget samt med Folkbildningsrådets fastställda statsbidragsvillkor. Att studieförbundet är ansvarig anordnare av verksamheten ska tydligt framgå i såväl inbjudan som vid genomförandet.

Studieförbundet ska dokumentera den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten, upprätta mål- och styrdokument samt lämna de uppgifter som Folkbildningsrådet begär.

Vilka begränsningar finns när det gäller vilken verksamhet ett studieförbund kan bedriva med statsbidrag?

Svar

Studieförbundens verksamheter ska utformas i enlighet med statens syften, bl. a får verksamheterna inte ha kommersiellt syfte. Några exempel på verksamheter som inte kan rapporteras och erhålla statsbidrag är verksamhet som tillkommit efter anbud, verksamheter inom Socialtjänstens, Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ansvarsområden, personalutbildning, verksamhet inom det reguljära utbildningsområdet och SFI. Verksamhet vars syfte är utövande av lek, spel och idrott liksom produktion kan inte heller rapporteras som statsbidragsberättigad verksamhet.

Kan ett studieförbund bedriva verksamhet i samverkan med andra organisationer/föreningar?

Svar

Ja, studieförbunden har många medlems- och samverkansorganisationer som man samarbetar med och är ett stöd för när det gäller studie- och kulturverksamhet. Det är av stor vikt att studieförbundets anordnarskap är tydligt. Det ska alltid framgå tydligt vid både utlysande och genomförande. Verksamhet som rapporteras som underlag för statsbidrag har studieförbundet ansvar för oavsett om detta sker i samverkan eller inte.

Vad gäller kring kostnadsersättning till en samverkande organisation?

Svar

När verksamhet anordnas i samverkan med annan part får studieförbundet inte till denna förmedla kostnadsersättning som beräknas på ett schablonmässigt sätt. Eventuella ersättningar ska baseras på en beräkning utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Statsnbidrag får endast användas till kostnader som är direkt förbundna med folkbildningsverksamhet.