Illustration på ett skolhus med ett förstoringsglas framför.

Granskning av studieförbundens verksamhet

Senast uppdaterad: 2021-01-25

Folkbildningsrådet accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin. Vi vidtar nu flera olika åtgärder för att komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter inom studieförbundens verksamheter. Bland annat skärper vi bidragsvillkoren och förstärker vår uppföljning och kontroll.

Bakgrund

Under 2020 har statsbidraget till studieförbunden diskuterats. Det har skett såväl i media som internt inom folkbildningen, mellan Folkbildningsrådet och våra medlemmar. Bland annat har diskussionerna gällt felaktigheter inom flera studieförbunds verksamhet i Järvaområdet. De aktuella fallen har handlat om organiserat fusk och bedrägerier, men även verksamhet som inte genomförts i enlighet med statsbidragsvillkoren.

Debattörer har även ifrågasatt statsbidraget till ett specifikt studieförbund, Ibn Rushd. Folkbildningsrådet konstaterar efter omfattande granskning att studieförbundet fyller en viktig funktion eftersom man når grupper som andra inte når. De har inte brutit mot statsbidragsvillkoren, men studieförbundet har ett antal svagheter som behöver åtgärdas. Ibn Rushd har tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problem.

Folkbildningsrådets ställningstagande

Statsbidragen till studieförbunden ska gå till verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Folkbildningsrådet accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller går till antidemokratiska och våldsbejakande aktörer. Vi har nolltolerans mot fusk och bedrägerier och tar de fall som uppmärksammats på största allvar.

Vad gör Folkbildningsrådet?

Folkbildningsrådet har fattat beslut om en rad åtgärder för att få klarhet i vad som hänt, rätta till de felaktigheter som redan skett, och för att motverka att liknande saker händer igen. Detta görs genom att:

  • Folkbildningsrådet skärpte statsbidragsvillkoren för studieförbunden inför 2021.
  • Folkbildningsrådet arbetar kontinuerligt med att utöka vår egen uppföljning och kontroll av utbetalt bidrag. Under 2021 kommer därför Folkbildningsrådets kansli förstärkas med flera tjänster med fokus på att följa upp bidragen och hantera avvikelseärenden.
  • Folkbildningsrådet gav under 2020 studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten. Den lämnades till Folkbildningsrådet i januari 2021.
  • Folkbildningsrådet arbetar nu med att analysera studieförbundens underlag. Folkbildningsrådets kommer att titta på vilka åtgärder som krävs av såväl studieförbunden som Folkbildningsrådet för att komma till rätta med problemen.
  • Folkbildningsrådets styrelse beslutade i februari 2021 att studieförbunden sammantaget ska betala tillbaka 39 miljoner för 2017-2019.

Mer information om studieförbundens granskning

Samtliga studieförbund redovisade i januari 2021 resultaten från granskningen av den egna verksamheten. Rapporterna visar att nio av de tio studieförbunden stryker sammanlagt 1,9 procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019. Det motsvarar ca 600 000 studietimmar över tre år. Av kulturprogrammen har 0,1 procent strukits och av annan folkbildningsverksamhet 0,2 procent. Det tionde studieförbundet Studiefrämjandets granskning sticker ut och de stryker hela 8,3 procent av studiecirkelverksamheten.

En betydande del av strykningarna handlar om administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden. En stor del av felaktigheterna utgörs av bandverksamhet som dubbelrapporterats till flera olika studieförbund.

Hur genomfördes granskningen?

Granskningen har genomförts utifrån ett antal riskområden som Folkbildningsrådet har identifierat baserat på tidigare fall av fusk och felaktigheter. Undersökningen omfattar verksamheter där en eller flera av följande situationer har förekommit:

  • Enskilda personer har haft ett ovanligt högt deltagande i verksamheten.
  • Enskilda deltagare har deltagit i mer än ett studieförbunds verksamhet under samma år.
  • Studieförbundet har gjort omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till en samarbetspartner.
  • En enskild verksamhetsutvecklare på studieförbundet har haft ansvar för stora verksamhetsvolymer.