Vanliga frågor och svar om granskningen av studieförbundens verksamhet

Senast uppdaterad: 2021-02-23
Etiketter:
Statsbidrag

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om den pågående granskningen av studieförbundens verksamhet.

Mer information finns även på huvudsidan Granskning av studieförbundens verksamhet.

Om felaktigheter i verksamheten och rapporteringen

Vad är det för felaktigheter som skett och hur uppdagades det?

Folkbildningsrådet fick hösten 2019 information från flera studieförbund om att man misstänkte fusk med statsbidrag till folkbildningsverksamhet i Järvaområdet. Misstankarna rörde bland annat dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader under åren 2017–2019.

Efter att oegentligheterna uppdagats gav Folkbildningsrådet studieförbunden ett särskilt uppdrag att granska sin verksamhet för att undersöka om det fanns liknande fall på andra ställen. Granskningarna visar att de felaktigheter som upptäckts främst är administrativa misstag, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden men inte i så stor utsträckning. En stor del av felaktigheterna som nu upptäckts utgörs av musikverksamhet där band har dubbelrapporterat till flera studieförbund.

Hur mycket verksamhet och pengar handlar det om?

I den särskilda granskning som rapporterades in i januari 2021 har mellan 1 och 8 procent av verksamheten visat sig vara felaktig. Denna granskning har fokuserat på verksamhet där det finns en ökad risk för fusk eller felaktigheter och är inte representativ för det omfattade och breda folkbildningsarbete som pågår.

Folkbildningsrådets styrelse beslutade i februari 2021 att de tio studieförbunden ska betala tillbaka sammanlagt 39 miljoner kronor för felaktigt utbetalt bidrag under 2017–2019. Eftersom statsbidraget baseras på verksamhet som genomförts de tre senaste åren får detta även effekt på 2021 års utbetalning som totalt minskas med 20 miljoner kronor.

Hur har det kunnat ske fusk och felaktigheter i denna omfattning?

Inget system är helt skyddat från att drabbas av vare sig fusk eller felaktigheter. Fusk är aldrig acceptabelt, men de felaktigheter som upptäcks måste sättas i relation till hela cirkelverksamheten. Felaktigheterna ligger på i snitt tre procent, det vill säga 97 procent av verksamheten bedöms följa statbidragsvillkoren. Studieförbunden har en omfattande verksamhet i landets alla kommuner och 600 000 personer deltar i studiecirklar varje år. Den granskning som studieförbunden nu har genomfört har fokuserat på verksamhet där det finns en ökad risk för fusk eller felaktigheter och är inte representativ för det omfattade och breda folkbildningsarbete.

De felaktigheter som förekommer inom folkbildningen är generellt lägre än för det offentligt finansierade välfärdssystemet. I ett betänkande som släpptes i december 2019 konstaterade Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen att myndigheter i Sverige felaktigt betalar ut 5,5 procent av välfärdssystemens utgifter.

Om granskningen av studieförbundens verksamhet för att kartlägga felaktigheter

Hur har granskningen gått till?

Folkbildningsrådet har gett samtliga studieförbund i uppdrag att granska den egna verksamheten utifrån ett antal riskområden baserat på tidigare fall av fusk och felaktigheter. Det gäller till exempel personer med högt deltagande i verksamheten, personer som förekommer som deltagare hos flera studieförbund och tillfällen där stora utbetalningar gjort till studieförbundens samverkansparter. Ett viktigt verktyg som använts har varit den omfattande samkörning av deltagarstatistiken som gjorts mellan de tio studieförbunden.

Varför är studieförbundens granskningar så olika jämfört med varandra?

Grunden för granskningen är densamma men det ingick i granskningsuppdraget att göra ytterligare riskbedömningar efter de egna förutsättningarna. Mycket är jämförbart mellan de tio studieförbunden, men det är viktigt att komma ihåg att de är olika organisationer med olika förutsättningar och verksamhet och att granskningen behöver ha utrymme även för det.

Varför har studieförbundens register inte samkörts tidigare?

Visst jämförelsearbete har gjorts tidigare, men eftersom det gjordes manuellt har det inte varit möjligt att göra i den omfattningen man kan göra nu när det finns ett digitalt verktyg. Att hitta en bra lösning för samkörningen har tagit tid då det ska fungera både praktiskt och juridiskt. En faktor som spelat in är att studieförbunden är fristående föreningar som är ansvariga för sin egen verksamhet och sina deltagares integritet.

Kan man lita på studieförbundens självgranskning?

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom folkbildningen där studieförbunden gör stora insatser för att säkerställa att statsbidraget ska gå till folkbildning och inget annat. Det ligger i allas intresse att statsbidraget till folkbildningen inte går till fusk.
Studieförbunden centralt granskar underlag från sina lokalföreningar. Därefter genomför Folkbildningsrådet ett gediget arbete med att syna och analysera de granskningsrapporter som vi fått in från studieförbunden. Detta görs av ett flertal medarbetare och av vår styrelse. Vi har också en årligen återkommande process för uppföljning av statsbidraget, ett arbete som fortgår. Granskningen sker alltså i flera led med många sakkunniga inblandade.

Varför granskas inte Folkbildningsrådet av en extern part?

Folkbildningsrådets roll och studieförbundens verksamhet har utretts och granskats vid flera tillfällen bland andra av Riksrevisionen, Statskontoret och Utredningen för Statens utvärdering av folkbildningen. I vår egen utvärderingsverksamhet undersöker forskare från olika discipliner återkommande studieförbundens verksamhet.

Vad händer framåt?

Vad gör Folkbildningsrådet för att detta inte ska hända igen?

Folkbildningsrådet vidtar en rad åtgärder, bland annat så skärper vi bidragsvillkoren och förstärker vår uppföljning och kontroll. Vi ställer krav på studieförbundens kontroll och kvalitetsarbete och har en löpande dialog med studieförbunden om detta. Det pågår ett omfattande internt arbete med att analysera och bearbeta de underlag och rapporter som studieförbunden lämnar in till oss som en del av deras utökade granskning. Dessutom ska Folkbildningsrådets kontrollverksamhet byggas ut. Flera tjänster ska tillsättas för att intensifiera arbetet med uppföljning och granskning av hur statsbidraget till folkbildningen används. Vidare har Folkbildningsrådets styrelse även beslutat att man ska inrätta en visselblåsarfunktion för att erbjuda en säker och trygg kanal för att kommunicera misstänkta avvikelser.

Senast den 15 april 2021 ska Folkbildningsrådet i en särskild rapport till utbildningsdepartementet redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används enligt syftet med stödet, samt hur rådet arbetar för att säkra att studieförbunden följer gällande föreskrifter och villkor för statsbidragen.

Vad gör studieförbunden för att detta inte ska hända igen?

Studieförbunden genomför omfattande åtgärder. De har beslutat att helt gå över till digital registrering av deltagande i studiecirklar för att få en bättre översikt både inom och mellan studieförbunden. En annan åtgärd är den omfattande samkörning av deltagaruppgifter för att upptäcka och motverka dubbelregistrering samt underlätta kontroll. Arbetet med detta inleddes redan 2019 och systemet började användas sommaren 2020. För mer information om vad studieförbunden gör kan man läsa en intervju med David Samuelsson, samt en sammanfattning i en replik på DN Debatt.

Vad händer med de pengar som studieförbunden betalar tillbaka?

Detta är en fråga som Folkbildningsrådets kansli bereder och som kommer behandlas av styrelsen under våren.

Finns det några garantier för att studieförbunden faktiskt kommer att betala tillbaka pengarna?

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att återtaget ska regleras mot första kvartalsutbetalningen 2021. Det innebär alltså att studieförbunden får en mindre utbetalning i år motsvarande de pengar som vi har beslutat att återkräva. Det är sedan en fråga för respektive studieförbund att hantera eventuella återbetalningar från de egna lokalavdelningarna.

Polisanmäler Folkbildningsrådet de som fuskat?

De fall av fusk och bedrägerier som nu hanteras har inte begåtts mot Folkbildningsrådet, utan mot de enskilda studieförbunden. Flera studieförbund har polisanmält det inträffade. Folkbildningsrådet samarbetar också med Polisens nationella operativa avdelning (NOA).