Rådslag 2014 för digital utveckling i folkbildningen

Senast uppdaterad: 2014-12-09

Digital delaktighet blir alltmer en förutsättning för att kunna utöva medborgarskapet i samhället. Vad krävs för att stärka den digitala utvecklingen inom folkbildningen? För att ta reda på detta initierade Folkbildningsrådet rådslag som genomfördes under 2014.

Folkbildningsrådet initierade rådslag för digital utveckling i studieförbund och folkhögskolor under 2014 med stöd av resurspersoner och medel avdelades för studieförbundens och folkhögskolornas rådslagsarbete bland annat i form av resurspersoner.

Varför stöd till digital utveckling?

I regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet för 2014 angavs som särskild insats under rubriken Digital delaktighet att ”Folkbildningsrådet ska inom ramen för Folkbildningsnätet, tillsammans med andra lämpliga åtgärder, göra särskilda insatser för att öka den digitala delaktigheten vid folkhögskolor och studieförbund.”

Detta överensstämde med folkbildningens egna prioriteringar. Digitaliseringens inverkan på samhället och medborgarna påverkar förutsättningarna för folkbildningsarbetet nu och i framtiden.

I det gemensamma folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja lyfter man fram digital delaktighet som en prioriterad folkbildningsuppgift. ”Att demokratisera digitaliseringen är en uppgift i paritet med den när befolkningen skulle lära sig att läsa och skriva.” (s 27) Digital delaktighet blir alltmer en förutsättning för att kunna utöva medborgarskapet. Digitalt utanförskap innebär därmed i allt högre grad också ett samhälleligt utanförskap.

Se en intervju från april 2014 med Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare för Folkbildningsrådet där hon berättar mer om Folkbildningsrådets initiativ.

Syftet med Rådslag 2014

Syftet var att

  • identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande
  • stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna
  • ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen.

Rådslag 2014 avslutades med ett gemensamt nationellt rådslag den 20 november 2014 som Folkbildningsrådet arrangerade.

Resultaten av rådslagen har sammanfattats i en rapport.