Bild på deltagare inom folkbildningen

Om folkbildning

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta.

Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter.

Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser och studiecirklar efter deltagarna, om att utgå från deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap – genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Kulturinslag är vanliga.

Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och samhället. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden och folkhögskolorna deras olika profiler. En stor del av folkbildningsarbetet sker i samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som är samarbetsparter eller medlemmar i studieförbunden eller huvudmän för folkhögskolorna.

Folkbildningen är rikstäckande. Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla landets kommuner och folkhögskolorna rekryterar deltagare över hela landet. Folkbildningen är dessutom starkast representerad i de kommuner där de största behoven av bildning, utbildningsmöjligheter och folklig kultur finns.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner.

Relaterade dokument