Färgburkar och tavla

Om Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2018-01-31

Varje år ger staten över fyra miljarder kronor till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

Folkbildningsrådet i siffror

  • Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer.
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation företräder de 112 folkhögskolor som har folkrörelser och andra organisationer som huvudmän.
  • Studieförbunden i samverkan är intresseorganisation för de 10 studieförbunden.
  • Sveriges Kommuner och Landsting representerar de landsting och regioner som är huvudmän för 42 folkhögskolor.
  • Ungefär 20 anställda jobbar på kansliet.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev. Folkbildningsrådets medlemmar representerar den svenska folkbildningsverksamheten. Vi styrs av våra stadgar och våra medlemsorganisationer.

Folkbildningsrådets högsta beslutande organ heter Representantskapet och samlas två gånger per år. Representantskapet består av ombud för medlemsorganisationerna. Folkbildningsrådets verksamhet leds av en styrelse. Det är Representantskapet som utser Folkbildningsrådets styrelse.

Fördelar pengar enligt statens syften

Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen, och utvärdera om pengarna används som det är tänkt. Pengarna ska användas i linje med statens fyra syften med att stödja folkbildningen:

  • Demokratisyftet – stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Påverkanssyftet – bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation samt skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Utbildnings- och bildningssyftet – bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Kultursyftet – bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Om det visar sig att pengarna inte används som de ska kan vi bestämma att folkhögskolorna och studieförbunden ska betala tillbaka dem.

Folkbildningsrådet fungerar också som en kunskapsbank om folkbildning. Vi vill berätta om folkbildningen för beslutsfattare, myndigheter, internationella organ och allmänhet.

Det finns 155 folkhögskolor och 10 studieförbund i Sverige. Tillsammans ska de bidra till en demokratisk utveckling av samhället genom att verka för samtal där perspektiv möts och idéer utmanas.