Nytt system för statsbidrag till studieförbund

En illustration med en hand som håller en rosa kub som blir granskad med ett förstoringsglas, i utbyte mot ett mynt.

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har utarbetats och skickats ut på remiss i slutet av 2022. Förslaget innebär att bidraget ska fördelas enligt ett kvalitetsbedömningssystem.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Sedan Folkbildningsrådet bildades 1991 har det skett flera förändringar av statsbidragsmodellen för folkhögskolor och studieförbund. En del av förändringarna har kommit efter statliga propositioner medan andra har varit resultatet av eget översynsarbete. Folkbildningsrådets pågående översyn av studieförbundens statsbidragssystem har resulterat i ett förslag som är mer än en revidering. Det handlar om en helt ny modell för statsbidraget.

Vad innebär det nya förslaget?

Det nya förslaget på statsbidragssystem är utformat så att det förväntas främja kvalitet, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten. Det ska också bli mer förutsägbart över tid och ge studieförbunden bättre förutsättningar till långsiktig planering.

En nyhet i det föreslagna systemet är att respektive studieförbund ska lämna in för en treårsperiod där de beskriver vilken verksamhet de tänker att de ska genomföra, vilka målgrupper de vill nå och hur de ska bedriva folkbildning så att statens fyra syften med stödet till folkbildningen nås. Åtagandena kommer att bedömas av en extern bedömarpanel som lämnar rekommendationer till Folkbildningsrådets styrelse som fattar det slutgiltiga beslutet om bidragsfördelning. Hur stor andel av statsbidraget ett studieförbund får kommer baseras på en bedömning av bland annat verksamhetsmål, profilområden och tidigare måluppfyllelse.

Bidragsandelen ligger fast under perioden, men kan påverkas om det finns brister i verksamheten, om nya studieförbund behöver ta plats eller om andra grundförutsättningar ändras.

I det nya systemet får Folkbildningsrådet en tydligare roll i att utvärdera studieförbundens verksamhet. Folkbildningsrådets uppgift i det nya systemet kommer vara att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten.

Förslaget innebär också skärpta villkor, bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter.

Hur ser tidsplanen ut för det nya systemet?

Förslaget är nu ute på remiss hos de tio studieförbunden, Folkbildningsrådets medlemsorganisationer, länsbildningsförbund, kommuner, regioner och myndigheter samt organisationer i civilsamhället med flera

Remissen ska besvaras senast den 31 mars. Ett reviderat förslag kommer därefter att behandlas av Folkbildningsrådets styrelse i slutet på maj.

Planen är att det nya systemet ska börja gälla 1 januari 2024 och användas fullt ut från och med 1 januari 2025.

Under 2024 kommer studieförbunden ansöka om statsbidrag enligt det nya systemet för perioden 2025–2027. Den nya bedömarpanelen kommer att bedöma studieförbundens åtaganden och lämna en rekommendation till Folkbildningsrådets styrelse som fattar beslut om hur statsbidraget ska fördelas.