Svenska för föräldralediga

Senast uppdaterad: 2020-04-16

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för svenska för föräldralediga. Villkoren finns i dokumentbanken för studieförbund som är länkad längst ner på sidan.

Viktiga datum

2022 

  • Januari: Slutrapportering av 2021 års verksamhet till SCB sker enligt SCB:s rutin.
  • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning 2021 sker.
  • 1 februari: Återrapportering av verksamheten 2021 görs utifrån återrapporteringsmall som hittas nedan, undertecknas av förbundschef och lämnas in till Folkbildningsrådet.
  • 1 mars: Beslut om slutgiltigt bidrag 2021 meddelas.
  • I början av april: Bidraget för 2021 slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Syfte

Verksamhetens syfte är att bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket. Insatserna ska i huvudsak rikta sig till utrikes födda kvinnor med barn.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

  • Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
  • Deltagare ska vara 18 år eller äldre och utrikesfödda.
  • Verksamheten ska rikta sig i huvudsak till utrikesfödda kvinnor som har behov av att lära sig svenska, men som har svårt att delta i svenskundervisning på grund av att de är hemma med barn.

Villkoren i sin helhet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Rapportering

Verksamheten rapporteras i den ordinarie STUV- och deltagarrapporteringen till SCB. Vid eventuell granskning ska närvarolista med deltagarnas namn kunna uppvisas. Deltagarnas personnummer ska kunna kontrolleras genom uttag ur det administrativa system där deltagare registrerats.

Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet hämtar in via SCB redovisar studieförbunden ytterligare delar av verksamheten. Den skriftliga redovisningen till Folkbildningsrådet ska utgå från frågorna i den avsedda återrapporteringsmallen.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Golnar Bahar

Golnar Bahar
Handläggare särskilda bidrag
Tel: 08-412 48 15