Svenska från dag ett och Vardagssvenska

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för Svenska från dag ett och Vardagssvenska hos studieförbund. Bland dokumenten längst ned på sidan finns villkor och anvisningar.

Viktiga datum

2019

  • 15 mars: Studieförbunden skickar in särskild rapportering till Folkbildningsrådet av påbörjad och avslutad verksamhet per kommun.
  • Augusti: Studieförbunden skickar in halvårsrapportering till SCB.
  • 15 september: Studieförbunden skickar in särskild rapportering till Folkbildningsrådet av påbörjad och avslutad verksamhet per kommun
  • 1 november: Studieförbunden redovisar resultaten av genomförd internkontroll samt justerat statistikunderlag.
  • 15 november: Studieförbunden redovisar plan för nästa internkontroll.
  • December: Folkbildningsrådet beslutar om preliminär fördelning av statsbidrag för Svenska från dag ett och Vardagssvenska 2020.

2020

  • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2019 enligt SCB:s rutin.
  • 1 februari: Redovisning av 2019 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet.

De särskilda folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska är en del av satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Insatserna finns för att ge nyanlända möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället.

Verksamheten vänder sig till deltagare som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagande. Det innebär:

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
  • personer som fått uppehållstillstånd men i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Syfte och mål med verksamheten

Syftet med insatsen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Målet med verksamheterna är att anordna folkbildningsverksamhet som stärker kunskaper i svenska språket och om samhället samt främjar deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Särskilda villkor 2019

Verksamheten utgår från de ordinarie villkoren för statsbidraget. Utöver dem gäller särskilda villkor för Svenska från dag ett och Vardagsvenska, som du hittar under Relaterade dokument nedan. Villkoren bygger på regeringens förordning för statbidraget, som du hittar under Relaterade sidor nedan.

Rapportering

Studieförbunden ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Deltagares dossiernummer ska anges i Gustav eller Sluggo. Närmare anvisningar om hur studieförbunden ska rapportera deltagare framgår av de särskilda villkoren Svenska från dag ett och Vardagssvenska. I dokumentet Kompletterande information om behöriga deltagare finns ytterligare information om vem som är behörig deltagare och hur de ska registreras. Det kan laddas ner under Relaterade dokument nedan.

Studieförbunden ska även redovisa skriftligt hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts till Folkbildningsrådet. Redovisningen ska göras i en särskild återrapporteringsmall från Folkbildningsrådet som inom kort kan hämtas under Relaterade dokument nedan .

Intyg för reseersättning

Deltagare i Svenska från dag ett och Vardagssvenska som behöver resa till verksamheten kan i vissa fall ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Vid ansökan ska deltagaren även lämna ett intyg om deltagande till Migrationsverket. Deltagaren får intyget från anordnaren. Anordnaren ska använda en standardiserad intygsmall som beställs från kontaktpersonen på Folkbildningsrådet.

Migrationsverket beviljar från och med 2019 i första hand resor till insatser inom boendekommunen, om inte myndighetens regioner har identifierat behov av andra resor. Dessa behov ska återkommande fastställas i regionala beslut. Inventeringen av vilka resor som kan behövas sker i samverkan med Länsstyrelsen, som i sin tur för en dialog med anordnare om var insatser planeras i förhållande till var de asylsökande bor. De nya reglerna ska bidra till att reseersättningar används effektivt och till en bättre matchning mellan deltagare och lokala insatser. Anordnare av Svenska från dag ett och Vardagssvenska har enligt de särskilda villkoren ett ansvar att föra dialog med Länsstyrelsen om verksamheternas förläggning.

Mer information om vilka som är berättigade till reseersättning samt om studieförbund ens medverkan i dialogen om planerade insatser finns i Infofolder om intyg för reseersättning samt Infofolder samverkan om insatser asylsökande under Relaterade dokument.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12