Offentlighetsprincipen på Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2019-07-03

Folkbildningsrådet har haft ansvar för att fördela statsbidrag till folkbildningen sedan 1991. Folkbildningsrådet är en ideell förening uppbyggd enligt demokratiska principer med styrelse, årsmöte och stadgar. Vi styrs av regleringsbrev och riktlinjer från regeringen samt särskilda förordningar som reglerar vår bidragsgivning.

Hur funkar det med offentlighetsprincipen och insyn i vår bidragsgivning?

Folkbildningsrådet är en ideell förening med ett myndighetsuppdrag och därmed gäller offentlighetsprincipen även för oss, det framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att alla medborgare har rätt att begära ut och ta del av handlingar som hör till Folkbildningsrådets verksamhet rörande fördelning av statsbidrag.

Vilka handlingar kan jag få ta del av?

Handlingar du har rätt att ta del av är sådana som berör till exempel:

  • bidragsgivning
  • uppföljningsarbete
  • beslut från Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Däremot har du inte rätt att få ta del av till exempel minnesanteckningar och utkast, varken från oss på Folkbildningsrådet eller från myndigheter.

Från Folkbildningsrådet har du inte heller rätt att få ut handlingar som inte hör till vår fördelning av statsbidrag. Ett exempel på det skulle kunna vara arbetsplatsinterna policydokument.

Hur begär jag ut handlingar?

Skicka ett mejl till info@folkbildningsradet.se.

Kontaktperson

Anna Medin
jurist
08-412 48 14