Svenska från dag ett

Senast uppdaterad: 2022-02-04

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att bedriva verksamheter med Svenska från dag ett på folkhögskola. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan, övriga dokument finns uppladdade på den här sidan.

Viktiga datum

2021

 • 20 januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2020 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av 2020 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet.
 • 17 februari: Folkbildningsrådet beslutar om slutlig fördelning av statsbidrag för 2020. Bidraget regleras vid andra kvartalets utbetalning.
 • Mars: Rapportering till SCB av VT 2021, omgång 1.
 • Augusti: Rapportering till SCB av VT 2021, omgång 2.
 • Oktober: Rapportering till SCB av HT 2021, omgång 1.
 • November: Sista dag för folkhögskolornas ansökan om antal deltagarveckor för 2020.
 • 8 december: Folkbildningsrådet meddelar beslut om villkor och preliminär fördelning av bidrag för 2020.

2022

 • Januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2021 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av 2021 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet.

Den särskilda folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett är en del av satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Insatserna finns för att ge nyanlända möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället.

Verksamheten vänder sig till deltagare som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagande. Det innebär:

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
 • personer som fått uppehållstillstånd men som i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Syfte och mål med verksamheten

Syftet med insatsen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Målet med verksamheten är att anordna folkbildningsverksamhet som stärker kunskaper i svenska språket och om samhället samt främjar deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Särskilda villkor

Verksamheten regleras av regeringens förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. För verksamheten gäller de aktuella statsbidragsvillkoren samt särskilda villkor för Svenska från dag ett, som du hittar under Relaterade dokument nedan. De särskilda villkoren kompletterar eller innebär avsteg från de ordinarie villkoren. Alla aktuella villkor finns i dokumentbanken för folkhögskolor.

Rapportering

Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Både deltagares dossiernummer och tillfälligt personnummer eller personnummer ska rapporteras. Närmare anvisningar om hur folkhögskolorna ska rapportera deltagare framgår av de särskilda villkoren för Svenska från dag ett. I dokumentet Kompletterande information om behöriga deltagare finns ytterligare information om vem som är behörig deltagare och hur de ska registreras. Det kan laddas ner under Relaterade dokument nedan.

Folkhögskolorna ska även redovisa skriftligt hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts till Folkbildningsrådet. Redovisningen ska göras i ett särskilt webbformulär för återrapportering som kommer att skickas ut med epost till skolans rektor sommaren 2020. Du kan också kontakta Folkbildningsrådets kontaktperson för att få en länk till formuläret. Som förberedelse går det dock redan nu att ta del av enkätfrågorna under Relaterade dokument nedan.

Nå deltagare via gemensam aktivitetskalender

I augusti 2020 publicerar länsstyrelserna en ny aktivitetskalender, Aktiviteter i Sverige. I den kan verksamheter som anordnar insatser för asylsökande och nyanlända själva lägga upp sina aktiviteter och kurser. Ju fler aktiviteter som publiceras, ju bättre kommer kalendern att fungera för målgrupperna! Asylsökande får information om kalendern av Migrationsverket och kan själva söka efter aktiviteter i sin kommun.

Varje anordnare (till exempel skola eller avdelning) ansöker om att skapa ett användarkonto för att kunna lägga upp aktiviteter. Mer information om hur det går till och hur man skapar aktiviteter finns här: Aktivitetskalendern "Aktiviteter i Sverige" för anordnare.

Intyg för reseersättning och mobildataersättning

Deltagare i Svenska från dag ett som behöver resa till verksamheten kan i vissa fall ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Sker verksamheten på distans så kan deltagaren ansöka om ersättning för mobildata.

Vid ansökan ska deltagaren även lämna ett intyg om deltagande till Migrationsverket. Deltagaren får intyget från anordnaren. Anordnaren ska använda aktuell version av länsstyrelsens intygsmall, den finns under Relaterade dokument nedan.

Migrationsverket beviljar i första hand resor till insatser inom boendekommunen men får fatta regionala beslut om undantag om utbudet av insatser i kommunen är otillräckligt. Aktuellt behov av resor bedöms återkommande i samverkan med Länsstyrelsen som för dialog med anordnare om var insatser planeras i förhållande till var de asylsökande bor. Syftet är en effektiv användning av reseersättningar och en bättre matchning mellan deltagare och lokala insatser. Anordnare av Svenska från dag ett har ett ansvar att föra dialog med Länsstyrelsen om verksamheternas förläggning.

Mer information om vilka deltagare som kan söka reseersättning och ersättning för mobildata, samt om hur folkhögskolorna kan medverka i dialogen om planerade insatser, finns i infofoldrar under Relaterade dokument nedan.

Ansökan om medel för Svenska från dag ett

Folkhögskolorna ansöker årligen om medel för verksamhet med Svenska från dag ett. Ansökan för 2021 utlyses av Folkbildningsrådet i oktober 2020 och folkhögskolorna ansöker via en digital webbansökan. Utlysningen kommer att skickas ut till samtliga folkhögskolor.

Relaterade dokument

Kontaktperson

Jan Jonsson

Jan Jonsson
Handläggare
Tel: 08-412 48 04