Svenska från dag ett

Senast uppdaterad: 2018-06-26

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att bedriva verksamheter med Svenska från dag ett på folkhögskola. Villkor och anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan, övriga dokument finns uppladdade på den här sidan.

Viktiga datum

2020

 • 20 januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2019 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av 2019 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet.
 • 20 februari: Folkbildningsrådet beslutar om slutlig fördelning av statsbidrag för 2019. Bidraget regleras vid andra kvartalets utbetalning.
 • 23 mars: Rapportering till SCB av VT 2020, omgång 1.
 • 28 augusti: Rapportering till SCB av VT 2020, omgång 2.
 • 14 oktober: Rapportering till SCB av HT 2020, omgång 1.
 • November: Sista dag för folkhögskolornas ansökan om antal deltagarveckor för 2020.
 • December: Folkbildningsrådet meddelar beslut om villkor och preliminär fördelning av bidrag för 2020.

2021

 • 20 januari: Slutrapportering till SCB av verksamhet 2020 enligt SCB:s rutin.
 • 1 februari: Återrapportering av 2020 års verksamhet ska lämnas till Folkbildningsrådet.

Den särskilda folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett är en del av satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Insatserna finns för att ge nyanlända möjlighet att redan under asyltiden lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för och kontakt med det svenska samhället.

Verksamheten vänder sig till deltagare som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagande. Det innebär:

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
 • personer som fått uppehållstillstånd men som i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Syfte och mål med verksamheten

Syftet med insatsen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Målet med verksamheten är att anordna folkbildningsverksamhet som stärker kunskaper i svenska språket och om samhället samt främjar deltagande i samhälls- och arbetslivet.

Särskilda villkor

Verksamheten utgår från de ordinarie villkoren för statsbidrag. Utöver de ordinarie villkoren gäller särskilda villkor för Svenska från dag ett, som du hittar i dokumentbanken för folkhögskolor. Villkoren bygger på regeringens förordning för statbidraget, som du hittar under Relaterade sidor nedan.

Rapportering

Folkhögskolan ska rapportera genomförd verksamhet i statistikrapport och deltagarstatistik till SCB. Både deltagares dossiernummer och tillfälligt personnummer eller personnummer ska anges i SchoolSoft. Närmare anvisningar om hur folkhögskolorna ska rapportera deltagare framgår av villkoren för Svenska från dag ett. I dokumentet Kompletterande information om behöriga deltagare finns ytterligare information om vem som är behörig deltagare och hur de ska registreras. Det kan laddas ner under Relaterade dokument nedan.

Folkhögskolorna ska även redovisa skriftligt hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts till Folkbildningsrådet. Redovisningen ska göras i ett särskilt webbformulär för återrapportering som kommer att skickas ut med epost till skolans rektor hösten 2019. Du kan också kontakta Folkbildningsrådets kontaktperson för att få en länk till formuläret. Som förberedelse går det dock redan nu att ta del av frågorna under Relaterade dokument nedan.

Intyg för reseersättning

Deltagare i Svenska från dag ett som behöver resa till verksamheten kan i vissa fall ansöka om reseersättning hos Migrationsverket. Vid ansökan ska deltagaren även lämna ett intyg om deltagande till Migrationsverket. Deltagaren får intyget från anordnaren. Anordnaren ska använda en standardiserad intygsmall som beställs från kontaktpersonen på Folkbildningsrådet.

Migrationsverket beviljar i första hand resor till insatser inom boendekommunen, om inte myndighetens regioner har identifierat behov av andra resor. Behovet fastställs återkommande i regionala beslut. Beslutet ska fattas efter samverkan med Länsstyrelsen, som i sin tur för en dialog med anordnare om var insatser planeras i förhållande till var de asylsökande bor. Syftet är en effektiv användning av reseersättningar och en bättre matchning mellan deltagare och lokala insatser. Anordnare av Svenska från dag ett har ett ansvar att föra dialog med Länsstyrelsen om verksamheternas förläggning.

Mer information om vilka deltagare som kan söka reseersättning samt om hur folkhögskolorna kan medverka i dialogen om planerade insatser finns i infofoldrar under Relaterade dokument nedan.

Ansökan om medel för Svenska från dag ett

Utlysning av medel till Svenska från dag ett för 2020 samt en inbjudan att ansöka genom Folkbildningsrådets digitala webbansökan har skickats med e-post till samtliga folkhögskolors rektorer i början november. Sista dag för ansökan är den 25 november 2019. Kontakta kontaktpersonen vid frågor om utlysning och anmälan.

Verksamheten 2020 ska bedrivas enligt de särskilda villkoren för Svenska från dag ett på folkhögskola 2020 som beslutades den 13 november. Villkoren hittar du under Relaterade dokument nedan.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Maria Sundbom Ressaissi

Maria Sundbom Ressaissi
Handläggare
Tel: 08-412 48 12