Digital delaktighet och flexibelt lärande i folkbildningen

Senast uppdaterad: 2015-02-20

Folkbildningsrådets rapport om Digital delaktighet och flexibelt lärande i folkbildningen 2014 lämnades till regeringen den 20 februari 2015.

I regeringens riktlinjer för 2014 angavs att Folkbildningsrådet ska inom ramen för Folkbildningsnätet, tillsammans med andra lämpliga åtgärder, göra särskilda insatser för att öka den digitala delaktigheten vid folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningsrådet har avsatt 8 500 tkr ur folkbildningsanslaget för att stimulera utveckling av arbetet med digital delaktighet och flexibelt lärande i studieförbund och folkhögskolor. Under året har drygt hälften av medlen, 4 500 tkr använts för att genomföra ett rådslag om den digitala utvecklingen i folkbildningen. Den andra hälften av medlen har använts för fortbildningsinsatser och kunskapsuppbyggnad samt stöd för utveckling av Folkbildningsnätet.

Rådslag 2014 har syftat till att

  • identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande,
  • stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna samt
  • ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen.

Rapporterna från rådslagen i studieförbunden och folkhögskoleregionerna ger tydlig signal om behovet av ett digitalt kompetenslyft och resurser för att möjliggöra en bred satsning på detta. De dominerande synpunkterna ifråga om digital utveckling i folkbildningen kan utifrån insända rapporter från rådslagen i studieförbund och folkhögskolor sammanfattas enligt följande:

  • Digitalt kompetenslyft
  • Behovsanpassat tekniklyft
  • Långsiktig planering och eget ansvar
  • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Gemensamma mänskliga och materiella resurser – olika syn på Folkbildningsnätet
  • Ekonomiska resurser
  • Statsbidragssystemen ska främja digitalisering